Vårt kvalitetsprogram

31.01.2018

Vi satsar målmedvetet och långsiktigt på inhemskt (finländskt) kött. För att kunna garantera bästa tänkbara råvara för produktionen har vi sedan många år tillbaka ett kvalitetssamarbete med våra nöt- och svingårdar. Kvalitetsprogrammet för naturlig uppfödning heter Lantgårdens Bästa och har utvecklats ända sedan mitten av 1990-talet. Programmet ingår som en väsentlig del i vår certifierade köttproduktionskedja och innefattar uppföljning och dokumentation av de viktigaste produktionsskedena. Lantgårdens Bästa -programmet har fokus på djurens hälsa och köttets kvalitet och fungerar samtidigt som en garanti för att produktionen uppfyller de höga finländska kvalitetsnormerna.

Lantgårdens Bästa Mjölkgård och Tjurplus

Via specialprogrammen Lantgårdens Bästa Mjölkgård och Lantgårdens Bästa Tjurplus utvecklar vi samarbetet med såväl mjölkgårdar som specialiserade nötuppfödare och köttbesättningar.

 

Genom att använda kött från mjölkgårdar kan vi bidra till hållbar utveckling.

Den finländska nötproduktionen baseras till största delen på djurmaterial som härstammar från mjölkbesättningar. Vår verksamhetsstrategi beaktar detta faktum och mjölkgårdarna har därför via ett eget mjölkgårdsprogram fått hög prioritet i företagets primärproduktion. Genom att använda kött från mjölkgårdar kan vi bidra till hållbar utveckling.

Vi värnar om djurens välmående och hälsa under djurens alla livsskeden. På våra nötgårdar är det viktigt att djuren har nationell hälsovård, yrkeskunniga uppfödare samt planmässig utfodring och skötsel. LB-nötprogrammet byggs upp av faktorer som utvecklar gårdens verksamhet och produktion, uppfödningens effektivitet och regelbunden uppföljning av produktionen. Hälsouppföljningen sköts via branschens gemensamma uppföljningsprogram Naseva, där gårdens hälsostatus och hälsovårds plan dokumenteras.

Lantgårdens Bästa Lantgris

Svinkedjan byggs upp kring temat ”En riktig lantgris från familjegården”. Bärande element i svinkedjan är öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar samt finländsk genetik. Alla Lantgrisar (100 %) uppfyller kraven för den nationella hälsonivån (www.sikava.fi). Familjegårdarna har hälsovårdsavtal med sin veterinär och en plan för förebyggande djurhälsovård. Gårdarnas kontinuerliga auditering av djurhälsan och svinstallmiljön sköts i samband med den ansvariga veterinärens hälsovårdsbesök, minst fyra gånger per år.

I Sikavas hälsouppföljningsregister sparas uppgifter om gårdens hälsovårdsavtal, veterinärens besök på gården, analysresultat, medicineringar och eventuella avvikelser i djurens hälsotillstånd. Via Snellmans eget uppföljningsprogram, Anelma, uppföljs produktionen i realtid både på gårds- och företagsnivå. Uppfödningspartiernas händelser uppföljs och dokumenteras bl.a. med avseende på slaktkvalitet, dagstillväxt, djurhälsa, dödlighet och foderanvändning.